Joe is publishing a short short story daily.

http://www.patreon.com/joedibuduo